La economía circular como factor de competitividad: buenas prácticas de las empresas de Izaite Ekonomia zirkularra lehiakortasun-faktore gisa: Izaiteko enpresen jardunbide egokiak. Urriak 26 octubre, 9:30-11:30. Ihobe

Presentziazko edukiera beteta dago. Gaur egun, streaming bidez soilik eman daiteke izena / Aforo presencial completo. Actualmente solo hay posibilidad de inscribirse en streaming
Sexua / Sexo
Izena / Nombre
1. abizena / 1er apellido
2. abizena / 2º apellido
Enpresa-Erakundea / Empresa-Organización
Posta elektronikoa / Correo electrónico
Informazio klausula

Pertsona fisikoen babesari dagokionez, datu pertsonalak eta zirkulazio libreari buruzko (UE) 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 13 artikuluak xedatutakoa betez aurrerantzean (RGPPD), EUSKALITek honako informazio hau ematen du zure datu pertsonalen tratamenduari buruz:

Identifikazioa Arduraduna: KALITATEAREN SUSTAPENERAKO EUSKAL IRASKUNDEA - EUSKALIT (www.euskalit.net)

Ekitaldian zehar argazkiak hartu eta bideoak graba daitezke webgunean, Youtube edo Google plataformetan, zein sare sozialetan (Twiter, Linked in, Instagram) berriak edo albumak argitaratzeko.

Zure onarpenarekin, zure datuak tratatzeko, irudia eta/edo ahotsa inskripzioa kudeatzeko, eta deskribatutako beste helburu batzuentzat baimena ematen duzu.

EUSKALITek jakinarazpenak bidali ahal izango dizkizu jarduera hauei buruz.

Datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, tratamendua mugatu, aurkatu eta garraiatzeko eskubideak balia ditzakezu, helbide honetara idatziz: lopd@euskalit.net

Mesedez, bisitatu pribatutasun politika, https://www.euskalit.net/eu/pribatutasun-politika.html, EUSKALITek zure datuak tratatzeko dituen baldintzez eta zure eskubideez informatua egoteko.
Cláusula Informativa

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), Euskalit facilita la siguiente información con relación al tratamiento de sus datos personales:

Identificación Responsable: FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD - EUSKALIT (www.euskalit.net)

Durante el evento se pueden tomar fotos y grabar en video con la finalidad de publicar noticias o álbumes en la página web, en las plataformas YouTube y Google o en las redes sociales (Twitter, Linked in, Instagram). 

Con su aceptación, usted da su consentimiento para el tratamiento de sus datos, imagen y/o voz para la gestión de la inscripción y otras finalidades descritas.  

Euskalit podrá enviarle comunicaciones en relación a estas actividades.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose mediante escrito a lopd@euskalit.net

Le rogamos visite la política de privacidad en www.euskalit.net/politica-privacidad para estar informado de las condiciones en las que EUSKALIT trata sus datos y acerca de sus derechos.
Baimena ematen dut.
Presto mi consentimiento.