• Formulario honen bidez, abenduaren 19an18:30ean Gasteizko Europa Jauregian izango den Kudeaketa Aurreratuari Euskal Sariaren ekitaldian izena eman dezakezu. 
  • Mediante el siguiente formulario podrá inscribirse a la Gala del Premio Vasco a la Gestión Avanzada, que se celebrará en el Palacio Europa en Vitoria - Gasteiz el día 19 de diciembre, a las 18:30 h.

 


Izena / Nombre


Abizenak / Apellidos


Erakundea / Organización


Kargua / Cargo


E-posta / E-mail


Sexua / Sexo


Hurrengo zerrendan zure erakundearen sektorea aukeratu / Seleccione su sector de la siguiente lista


Informazio klausula

Pertsona fisikoen babesari dagokionez, datu pertsonalak eta zirkulazio libreari buruzko (UE) 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 13 artikuluak xedatutakoa betez aurrerantzean (RGPPD), EUSKALITek honako informazio hau ematen du zure datu pertsonalen tratamenduari buruz:

Identifikazioa Arduraduna: KALITATEAREN SUSTAPENERAKO EUSKAL IRASKUNDEA - EUSKALIT (www.euskalit.net)

Ekitaldian zehar argazkiak hartu eta bideoak graba daitezke webgunean, Youtube edo Google plataformetan, zein sare sozialetan (Twiter, Linked in, Instagram) berriak edo albumak argitaratzeko.

Zure onarpenarekin, zure datuak tratatzeko, irudia eta/edo ahotsa inskripzioa kudeatzeko, eta deskribatutako beste helburu batzuentzat baimena ematen duzu.

EUSKALITek jakinarazpenak bidali ahal izango dizkizu jarduera hauei buruz.

Datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, tratamendua mugatu, aurkatu eta garraiatzeko eskubideak balia ditzakezu, helbide honetara idatziz: lopd@euskalit.net

Mesedez, bisitatu pribatutasun politika, https://www.euskalit.net/eu/pribatutasun-politika.html, EUSKALITek zure datuak tratatzeko dituen baldintzez eta zure eskubideez informatua egoteko.
Cláusula Informativa

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), Euskalit facilita la siguiente información con relación al tratamiento de sus datos personales:

Identificación Responsable: FUNDACION VASCA PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD - EUSKALIT (www.euskalit.net)

Durante el evento se pueden tomar fotos y grabar en video con la finalidad de publicar noticias o álbumes en la página web, en las plataformas YouTube y Google o en las redes sociales (Twitter, Linked in, Instagram). 

Con su aceptación, usted da su consentimiento para el tratamiento de sus datos, imagen y/o voz para la gestión de la inscripción y otras finalidades descritas.  

Euskalit podrá enviarle comunicaciones en relación a estas actividades.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos dirigiéndose mediante escrito a lopd@euskalit.net

Le rogamos visite la política de privacidad en www.euskalit.net/politica-privacidad para estar informado de las condiciones en las que EUSKALIT trata sus datos y acerca de sus derechos.
Baimena ematen dut.
Presto mi consentimiento.